ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů je společnost Stříkaná pěnová izolace s.r.o., IČO: 06007961, se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7 (Holešovice), 170 00 Praha.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tyto osobní údaje shromažďujeme i prostřednictvím internetových stránek na adrese https://www.strikana-penova-izolace.cz

Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

NA ZÁKLADĚ SOUHLASU O NAŠICH KLIENTECH ZPRACOVÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE:

 • Jméno a příjmení (u podnikatele nebo právnické osoby dále IČO a sídlo)
 • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a email)

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění zaslání poptávkového formuláře na našich webových stránkách a následném plnění uzavřených smluv.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem

 • Pro úspěšné vyřízení objednávky či návštěvy technika jsou nutné vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa a kontakt)
 • Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutých osobních údajů nelze uzavřít smlouvu či zpracovat objednávku

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ:

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Osobní údaje zákazníka obsažené v daňových účetních dokladech vystavené správcem uchováváme po dobu 10 let (od konce zdaňovacího období, ve kterém byly doklady vystaveny)

KOMU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY:

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení společnosti Stříkaná pěnová izolace s.r.o. a oprávněným zaměstnancům zpracovatele.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • podílející se na zajištění provozu služeb

Osobní údaje mohou být na základě smluvního vztahu zpracovávány třetími osobami, a to účetními firmami, daňovými poradci, advokáty, poskytovateli informačního systému, auditory a vybranými subdodavateli. Všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí.

Na základě oprávněného zájmu správce mohou být osobní údaje předány zejména správním, soudním a jiným veřejným orgánům, popřípadě plnění dalších zákonných povinností (poskytování informací orgánům činným v trestním řízení)

Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla, přístup k osobním údajům je udělej jen pracovníkům či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce (například účetnictví)

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VAŠE PRÁVA:

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • Máte právo získat od správce informace o tom, jestli zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen vám předat bez zbytečného odkladu.
 

Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil neúplné údaje, které se ho týkají
 • Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 nařízení GDPR
 

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jsou zpracovány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz
 

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • Právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 

Právo požadovat vysvětlení

 • V případě, že máte podezření, že zpracovávání osobních údajů je v rozporu s právními předpisy
 

Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookies. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookies uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat.

Soubory cookies se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

JAK JSOU ZPRACOVÁVÁNY SOUBORY COOKIES?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).
 

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky,

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME:

Používáme nezbytné soubory cookies, které jsou důležité pro správnou funkci webových stránek. Nezbytné cookies soubory jsou WPForms, Elementor a CookieYes.

Dále používáme analytické a reklamní cookies:

 • Google tag Manager
 • Google Analytics 4
 • Doubleclick.net
 • pro službu Youtube

Také využíváme služby Google Ads pro umíštění reklamy v placených výsledcích vyhledávání společnosti Google.

Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES:

Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytujete při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. 

Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

V případě, že chcete uložené cookies ve vašem zařízení vymazat a zkonfigurovat svůj prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte. Nebo klikněte na žlutou ikonu vlevo dole na vaší obrazovce, kde můžete změnit své převolby ohledně cookies.

Povolení cookies se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT:

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Stříkaná pěnová izolace s.r.o.
Přívozní 1054/2
Praha 7 – Holešovice
170 00 Praha

Email: j.hruska@strikana-penova-izolace.cz
Tel. Číslo: +420 737 317 529

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají platnost od 1.3.2024